slide

V&G-plan en V&G-deelplan (bouwproces)

Het bouwproces

De eisen voor een V&G-plan zijn vastgelegd in het bouwproces (Arbobesluit hoofdstuk 2, afdeling 5). Een V&G-plan moet worden opgesteld indien het werk moet worden gemeld (dit is indien de bouw meer dan 30 werkdagen omvat waarbij meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid verrichten, of indien bij de totstandbrenging meer dan 500 mensdagen zijn gemoeid), of indien bijlage II van richtlijn 92/57/EEG van toepassing is. In een V&G-plan moeten de risico’s en maatregelen van het werk zijn beschreven, inclusief de risico’s en maatregelen ten gevolge van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van werkzaamheden (samenloop), en in voorkomend geval de risico’s en maatregelen ten gevolge van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. De gemaakte afspraken om deze maatregelen uit te voeren moeten ook zijn vastgelegd. Een V&G-plan is dan ook MAATWERK!
 

Ingewikkeld? nee hoor!

Access.Safety vertaald de in het bouwproces aangegeven regelgeving naar de praktijk. Dit doen wij door in uw bedrijf een presentatie te geven over het bouwproces. Ook maken wij een format voor een V&G-plan en, indien gewenst, ook voor een V&G-deelplan. Hierna bent u op de hoogte van uw wettelijke verplichtingen, en voldoet uw V&G-(deel)plan aan de eisen van de Inspectie SZW.
 

Hobéon SKO gecertificeerd

Onze hoger veiligheidskundigen zijn Hobéon SKO gecertificeerd. Dit betekent dat zij, door aanwijzing-beschikking nr. ARBO/AIS/00 41989 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beschikken over een aantoonbaar kennisniveau en bijbehorende relevante werkervaring. Tevens voldoen zij hiermee aan het gestelde in artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de zogenaamde 'Deskundigheidseisen'.
 

Contact over het V&G-plan

Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek over het schrijven van een V&G-plan. U kunt ook het formulier invullen. Eén van onze adviseurs neemt dan contact met u op.